Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja w dniu 10 stycznia 2022 roku

Kim jesteśmy

Sharewell Group Ltd jest estońską firmą prywatną z siedzibą w Tallinie, Estonia i działającą pod tym samym adresem. Sharewell Group Ltd ("Sharewell" lub "my" lub "nasz" lub "nas") jest właścicielem i kontroluje usługi Sharewell i zapewnia dostęp do strony internetowej Sharewell, pod adresem URL: https://www.sharewell.eu i wszystkich subdomen w domenie https://www.sharewell.eu i powiązanych właściwości ("Witryna"), oprogramowania, danych i materiałów dostępnych za pośrednictwem Witryny ("Usługi" lub "Właściwości").

Co to jest Sharewell i jak to działa?

Sharewell to platforma, która zapewnia wydawcom aplikacji, projektantom i deweloperom (od teraz "Badacze") narzędzia do tworzenia i przeprowadzania badań UI/UX (od teraz "Testy Użyteczności") z prawdziwymi użytkownikami (od teraz "Testerzy") na prototypach ich aplikacji, czyli przed przystąpieniem do rozwoju ich aplikacji.

Istnieje wiele różnych sposobów dystrybucji Testów Użyteczności:

 • W przypadku aplikacji, która jest już opublikowana, a Badacz chce przetestować zmiany lub nowe funkcjonalności, Testy Użyteczności mogą być skierowane do Testerów:
  1. Poprzez aplikację, bezpośrednio do prawdziwych odbiorców aplikacji
  2. Poprzez link internetowy wysłany pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem Facebooka
 • Dla nowej aplikacji, jeszcze nie opublikowanej:
  1. Poprzez łącze internetowe rozprowadzane do grupy użytkowników

Badacz określa kryteria targetowania, a Sharewell dystrybuuje Testy Użytkownika do segmentów odbiorców, które spełniają kryteria targetowania określone przez Badacza. W celu identyfikacji kwalifikujących się Testerów, których profil spełnia kryteria targetowania, Sharewell zbudował i obsługuje zastrzeżoną Bazę Danych, która składa się z danych członków publiczności, którzy mogą kwalifikować się do Testu Użytkownika. Sharewell dystrybuuje Testy Użytkownika stworzone przez Badacza, zbiera odpowiedzi Testerów i dostarcza Badaczowi wyniki ("Wyniki"), które składają się z: (a) statystyki, analizy czasowe, lejki konwersji, nagrania, przepływy użytkowników. (b) Pytania do Testów Użytkownika zadawane przez Badacza oraz odpowiedzi na te pytania ("Ankieta Badacza").

Opłaty i płatności

Naukowcy korzystający ze standardowych usług świadczonych za pośrednictwem naszej platformy internetowej są pobierane za zakończone uczestnictwo w teście użytkownika otrzymane lub przez miesięczny plan abonamentowy. Badacz może jednak zażądać od Sharewell bardziej wyspecjalizowanych Usług Testów Użyteczności. W tym ostatnim przypadku, różne opłaty mogą mieć zastosowanie zgodnie ze specjalną umową, wynegocjowaną i zawartą między Badaczem i Sharewell; kwota należna zależy od kilku kryteriów. Dodatkowe rodzaje reprezentacji dla zebranych danych mogą być naliczane inaczej.

Opłaty związane z korzystaniem z usług standardowych są wskazane na naszej stronie internetowej. Opłaty te muszą być uiszczone po zakończeniu Testu Użyteczności. Do opłat wymienionych w cenniku może zostać doliczony podatek VAT, jeśli jest on dostępny, w zależności od lokalizacji użytkownika.

Researcherzy płacą tylko za zakończony test użyteczności a odpowiedzi, które otrzymują lub w przypadku specjalnych umów zgodnie z uzgodnionymi warunkami. Dokładniej, jeśli chcesz przeprowadzić bardziej wyspecjalizowany Test Użytkownika, opłaty zostaną uzgodnione między Sharewell i badacza, a specjalna umowa będzie negocjowana i zawarta między stronami. W przypadku, gdy takie skomplikowane i specjalistyczne badania nie zostaną w pełni zrealizowane, otrzymasz częściowy zwrot równy wartości przedpłaconej wszelkich niedostarczonych Testów Użytkownika.

Faktury są dostępne za pośrednictwem Sharewell Dashboard. Upewnij się, że zarejestrowałeś swój aktualny adres e-mail. Na późniejszym etapie rejestracji zostaniesz również poproszony o podanie numeru VAT, jeśli go posiadasz, zgodnie z Twoim ustawodawstwem. Jeśli z jakiegokolwiek powodu kwestionują Państwo transakcje związane z usługami Sharewell, należy niezwłocznie powiadomić Sharewell na piśmie.

Sharewell ma prawo do rozwiązania umowy, jeśli nie zapłacisz odpowiednich kosztów / opłat na czas i / lub wszelkie dodatkowe koszty (w tym podatki, takie jak VAT).

Sharewell zastrzega sobie prawo do zmiany stawek i opłat w inny sposób za swoje usługi. Zmiany te nie będą miały wpływu na badacza, który już zapłacił opłaty za test użytkownika.

Opłatę (podaną na naszej stronie internetowej) należy uiścić za pomocą karty kredytowej, debetowej lub karty przedpłaconej. Możesz zamówić Test Użytkownika tylko wtedy, gdy jesteś uznany za zdolnego do zawarcia umowy możliwej do wyegzekwowania w danej jurysdykcji. Użytkownik zgadza się zapłacić w całości ceny za Test Użytkownika, który zamówił albo za pomocą karty kredytowej / debetowej jednocześnie z zamówieniem online lub za pomocą innych środków płatniczych akceptowanych przez Sharewell. Jeśli płatność nie zostanie otrzymana przez nas od wystawcy karty kredytowej lub debetowej lub jego agentów, użytkownik zgadza się zapłacić wszystkie należne kwoty na żądanie przez nas. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapłatę wszelkich kosztów bankowych i transakcyjnych. Wszelkie dodatkowe opłaty kredytowe lub debetowe, które mogą powstać w związku z transakcją zostaną zapłacone przez Ciebie, a nie przez Sharewell.

W celu zabezpieczenia płatności za pośrednictwem kart kredytowych, Sharewell współpracuje z usługą płatniczą Chargebee i Stripe, działającą zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Aby płatność została zrealizowana, jesteś przekierowany na bezpieczną stronę współpracującego dostawcy usług płatniczych, która jest połączona z witryną Sharewell. Tam zarejestrujesz dane swojej karty, tj. pełne imię i nazwisko właściciela karty, numer karty, datę ważności (miesiąc i rok) karty, kod bezpieczeństwa (weryfikujący autentyczność karty) wydrukowany w odpowiednim miejscu karty przeznaczonym na podpis posiadacza (CVV / VISA lub CVC / MC), w celu sprawdzenia ważności kart i bezpiecznego przeprowadzenia transakcji.

Sharewell nie przechowuje w żaden sposób danych wprowadzonych przez Państwa w odniesieniu do numeru karty lub kodu bezpieczeństwa karty weryfikującego autentyczność karty (dla Sharewell CVV/VISA lub CVC/MC). Dostawca usług płatniczych (Chargebee i Stripe) współpracujący z Sharewell kontroluje wprowadzone dane i informuje elektronicznie Sharewell, w celu zatwierdzenia lub odrzucenia transakcji.

W przypadku odrzucenia transakcji, niezależnie od powodu odrzucenia (którym może być na przykład zaległość w rachunku bieżącym, awaria systemu dostawcy usług płatniczych lub Banku wydającego kartę) należy zapewnić płatność, w przeciwnym razie Sharewell ma prawo do zablokowania dostępu do platformy.

Akceptacja i modyfikacje warunków korzystania z usługi

W celu uzyskania dostępu do usługi Sharewell, należy zaakceptować i przestrzegać niniejszych warunków umowy o świadczenie usług ("Regulamin dla naukowców", "niniejszy Regulamin" lub "Umowa"), w przeciwnym razie nie będziesz miał dostępu do naszych usług. Sharewell zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i postanowień niniejszego ToS naukowców. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że będziesz regularnie przeglądać ToS naukowców. Jeśli zdecydujesz się na dalsze korzystanie z usług Sharewell po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w obecnych warunkach, będzie to oznaczało, że w pełni i bezwarunkowo akceptujesz wyżej wymienione zmiany w niniejszej Umowie.

Rejestracja

W celu korzystania z Sharewell, musisz zakończyć proces rejestracji, podając wszystkie niezbędne informacje wymagane w formularzu rejestracyjnym, w tym e-mail, hasło lub inne informacje wymagane przez nas. Użytkownik zobowiązuje się do podawania wyłącznie prawdziwych i dokładnych informacji. Ponadto potwierdzasz, że będziesz kontrolować swoje konto i że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie bezprawne działania mające miejsce na Twoim koncie. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła lub informacji o koncie, a także za ograniczenie dostępu do swojego urządzenia (komputera, smartfona itp.), tak aby inni nie mogli uzyskać dostępu do części Strony chronionej hasłem lub innych właściwości i usług przy użyciu nazwy użytkownika, nazwy użytkownika lub hasła w całości lub w części. Ponadto ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie działania i czynności wykonywane za pośrednictwem Twojego konta. Należy poinformować Sharewell o każdym nieautoryzowanym użyciu konta lub naruszeniu bezpieczeństwa. Personel Sharewell może od czasu do czasu zalogować się na Twoje konto w celach konserwacji lub pomocy.

Gwarancje i obowiązki

Aby być uprawnionym do korzystania lub dalszego korzystania z naszych usług, potwierdzasz i zgadzasz się, że spełniasz następujące warunki:

 1. Masz uprawnienia do wejścia i wykonywania zobowiązań. Usługi świadczone przez Sharewell nie są dostępne dla osób nieposiadających zdolności do wykonywania czynności prawnych lub jakiegokolwiek Badacza zdyskwalifikowanego z systemu przez Sharewell z jakiegokolwiek powodu.
 2. Użytkownik przestrzega warunków określonych w niniejszej Umowie.
 3. Będą Państwo regularnie zapoznawać się z Regulaminem naukowca w celu uzyskania informacji o ewentualnych zmianach.
 4. Użytkownik nie może korzystać z Usługi w celu przesyłania treści (w tym treści kwestionariusza, które zostały utworzone w wyniku korzystania z naszej usługi), które: i) są oszczercze, oszukańcze, zwodnicze, rasistowskie, obraźliwe, zawierające groźby, nękające, pornograficzne ii) mogą naruszać prawa własności intelektualnej innych osób, takie jak Prawa autorskie, Znaki towarowe, tajemnice handlowe, patentów lub może naruszać prawo do prywatności lub jakiekolwiek inne prawo jakiejkolwiek strony iii) jest niezgodne z prawem lub zachęca lub wspiera nielegalne działania iv) nie szanuje i nie jest zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami (w tym ochrony danych i ochrony prywatności, jak również COPPA) v) narusza prywatność innych vi) konkuruje z działalnością i interesami Sharewell.
 5. Rejestrując się w Sharewell nie uzyskujesz kontroli nad naszym oprogramowaniem lub aplikacją, za pośrednictwem której Testerzy uczestniczą w naszych Testach Użytkowników.
 6. Testy Użyteczności są dystrybuowane przez Sharewell w oparciu o uzgodnione z Państwem opcje targetowania.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sharewell może działać wraz z innymi platformami reklamowymi online.
 8. Po wypełnieniu i przesłaniu Testu Użytkownika oraz określeniu grupy docelowej, nie będzie można wprowadzać żadnych zmian w kwestionariuszu ani w grupie docelowej.
 9. Użytkownik powinien powstrzymać się od wszelkich nadużyć i nie powinien angażować się w jakiekolwiek oszukańcze lub zwodnicze działania w trakcie korzystania z naszych Usług, w tym wszelkie oszukańcze lub zwodnicze działania, które mają na celu uzyskanie bezpośredniego lub pośredniego zysku, korzyści lub korzyści z wszelkich dostępnych Sharewell obniżonych stawek, zachęt, ofert lub innych korzyści określonych przez Sharewell od czasu do czasu. Niewłaściwe korzystanie z usługi i / lub oszukańcza / zwodnicza działalność, zgodnie z powyższą definicją, obejmuje (ale nie ogranicza się do) aktów wirtualnego podszywania się pod rzekomo różnych operatorów kont, korzystania z maszyn zewnętrznych do celów fałszywego podszywania się, korzystania z możliwych błędów lub podobnych błędów w kodowaniu, które mogą zmienić lub błędnie obliczyć należne płatności na rzecz Sharewell i rozpowszechniania identycznych Testów Użytkownika za pośrednictwem wielu, rzekomo nie powiązanych, kont w celu fałszywego przedstawienia wysokiej aktywności użytkowników. W przypadku wykrycia takiej działalności przez mechanizmy monitorowania Sharewell, Sharewell może, według własnego uznania, natychmiast zablokować dalsze korzystanie z usług Sharewell, wyłączyć konto oszustwa, wycofać wszystkie możliwe oferty, korzyści, obniżone stawki i bonusy, z których sprawca (sprawcy) mógł (mogli) skorzystać za pomocą wyżej wymienionej zabronionej działalności i zażądać od sprawcy (sprawców) natychmiastowej rekompensaty Sharewell za wszelkie spowodowane szkody, szkody lub utratę zysków.

Licencja

Z zastrzeżeniem warunków opisanych w niniejszym ToS, Sharewell udziela Badaczowi niewyłącznej, ogólnoświatowej, odpłatnej, nieprzenoszalnej licencji na dostęp i korzystanie z platformy Sharewell.

Dane, które zbieramy od Testerów za pośrednictwem aplikacji/stron internetowych obsługujących Sharewell oraz dane Testerów, które możemy udostępnić Tobie w ramach Raportów ("Wyniki") są określone w naszej Polityce Prywatności Testerów, która stanowi część niniejszej Umowy. Rozumiesz i zgadzasz się, że Sharewell może udostępniać Ci tylko takie dane, które są określone w wyżej wymienionej Polityce Prywatności, która może być zmieniana od czasu do czasu, i żadne inne. Możesz wyjątkowo otrzymać e-mail Testera (lub inne bezpośrednie dane osobowe, takie jak nazwisko itp.) tylko wtedy, gdy Tester dostarczy te informacje dobrowolnie.

Własność wyników

Badacz jest wyłącznym właścicielem wszystkich wyników określonych w części B niniejszej umowy. Dla jasności, Badacz jest również wyłącznym właścicielem wszelkich strategii Testów Użyteczności stworzonych i wdrożonych przez Badacza oraz wszelkich praw własności intelektualnej do nich.

Ograniczona licencja na korzystanie z Wyników Badacza. Badacz udziela Sharewellowi wieczystej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej licencji na dostęp i korzystanie z "Wyników" wyłącznie w następujących celach i z następującymi ograniczeniami:

 1. Sharewell może mieć dostęp, przechowywać i przetwarzać Wyniki, aby móc monitorować Proces Testowania Użytkownika i świadczyć usługi Badaczowi. Sharewell może również uzyskać dostęp, przechowywać i przetwarzać Wyniki w celu zapobiegania i wykrywania nielegalnej działalności, oszustw lub incydentów związanych z bezpieczeństwem sieci oraz w celu sprawdzenia zgodności Badacza z warunkami niniejszej Umowy;
 2. Sharewell może uzyskać dostęp i przetwarzać Wyniki w celu wywnioskowania ogólnych informacji statystycznych i preferencji rynkowych związanych z profilem Testu Użytkownika ("Wywnioskowane Ogólne Dane Tagowania"), wyłącznie w celu zwiększenia możliwości Sharewell w zakresie kierowania odbiorców. Wszelkie ogólne spostrzeżenia statystyczne i dotyczące preferencji rynkowych uzyskane przez Sharewell za pośrednictwem procesu opisanego powyżej będą całkowicie oddzielone od konkretnego Testu Użytkownika jako stworzonego i przeprowadzonego przez Badacza. Na przykład, jeśli Tester Testów Użytkownika odpowie na pytanie dotyczące książek lub ich produktów, Sharewell może oznaczyć takiego Testera jako "fana książek" i włączyć takie dane do swojej Bazy Danych w celu poprawy ogólnych możliwości kierowania odbiorców, ale nie będzie używać, wykorzystywać ani dalej przetwarzać konkretnej odpowiedzi Testera Testów Użytkownika jako związanej z konkretnym produktem, marką lub podmiotem lub jako związanej z konkretnym pytaniem, które zostało włączone do Testu Użytkownika; Researcher przyznaje Sharewell wieczystą, ogólnoświatową, nieodwołalną, niewyłączną licencję na użytkowanie, adaptację, udostępnianie, tworzenie pochodnych i wykorzystywanie "pochodnych ogólnych danych tagowania", wyłącznie w celu poprawy możliwości targetowania Usługi i tylko w ich formie jako przetworzonych przez Sharewell ogólnych danych tagowania całkowicie oddzielonych od konkretnego Testu Użytkownika Researcher.
 3. W żadnym wypadku (w tym w przypadkach określonych w (i) lub (ii) powyżej) Sharewell nie udostępnia, nie ujawnia, nie ujawnia ani nie udostępnia wyników osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane na podstawie nakazu sądowego, wezwania do sądu lub innego organu państwowego.

Własność i licencjonowanie istniejących danych Sharewell Database. Sharewell jest i pozostanie wyłącznym właścicielem wszystkich "Istniejących Danych Bazy Danych Sharewell" dostarczonych Badaczowi jako część wyników. Sharewell udziela Badaczowi wieczystej, obowiązującej na całym świecie, nieodwołalnej, niewyłącznej licencji na dostęp, korzystanie, modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucję, tworzenie pochodnych, wyświetlanie, wykonywanie i adaptację "Istniejących danych z bazy danych Sharewell".

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Definicje.
 2. W niniejszej Sekcji 9, (a) "Dane Osobowe" oznaczają wszelkie dane mieszczące się w definicji "danych osobowych" zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ("Dyrektywa") lub wszelkimi przepisami zastępującymi, w zależności od przypadku, w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 2016/679 ("RODO"). (b) "Dane Osobowe Naukowca" oznaczają wszelkie Dane Osobowe, nieistniejące wcześniej w Bazach Danych Sharewell, które są dostarczane Sharewell przez Klienta Naukowca i są przetwarzane przez Sharewell, w imieniu Klienta Naukowca. (c) "Personal Data Deliverables" - oznacza każdą część wyników dostarczonych/licencjonowanych Researcherowi na podstawie niniejszego ToS, które mogą zawierać Dane Osobowe, w tym "Existing Sharewell Database Data". (d) "Special Categories of Data" oznacza Dane zdefiniowane w artykule Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 ("RODO").
 1. Przetwarzanie Danych Osobowych Badaczy; Zastosowanie.
 2. O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie Sharewell nie otrzyma od Badacza żadnych danych osobowych Badacza innych niż dane rejestracyjne. Sharewell będzie przetwarzać dane rejestracyjne zgodnie z Polityką Prywatności. tutaj.
 1. Przetwarzanie danych osobowych dostarczonych przez Badacza.
 2. Zgodność z RODO. Badacz będzie uważany za Administratora Dostarczonych Danych Osobowych, w tym Istniejących Danych Bazy Danych Sharewell dla wszystkich operacji przetwarzania odnoszących się do licencjonowanego wykorzystania takich Danych. Klient Badacza zgadza się i gwarantuje, że wszystkie takie operacje przetwarzania, których Klient Badacza jest Kontrolerem, będą zgodne z prawem i zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 ("RODO") (nawet jeśli nie mają zastosowania bezpośrednio na mocy Prawa, do działalności Badacza), lub z zasadami tarczy prywatności UE-USA/SWISS-USA oraz wszystkimi i wszelkimi dalszymi przepisami dotyczącymi Danych Osobowych, które mogą mieć zastosowanie do działalności Badacza. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę i gwarantuje, że wszelkie dane osobowe, które mogą być udostępniane Użytkownikowi przez Sharewell, nie będą przetwarzane przez Użytkownika w sposób, który może być niezgodny z prawem lub może być sprzeczny z wyżej wymienionymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

Sharewell będzie uważany za Administratora Danych Istniejącej Bazy Danych Sharewell dla wszystkich operacji przetwarzania odnoszących się do użycia i wykorzystania takich Danych przez Sharewell, w tym gromadzenia, przechowywania i przetwarzania takich Danych dla wszystkich zgodnych z prawem zastosowań komercyjnych i innych. Sharewell jest i pozostanie zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 ("RODO") oraz wszelkimi innymi przepisami dotyczącymi danych osobowych, które mogą mieć zastosowanie do działalności Sharewell.

Dla jasności, każda ze stron będzie uważana za odrębnego administratora danych, które przetwarza w ramach swoich kompetencji jako administrator, a strony nie są współadministratorami w odniesieniu do wyżej wymienionych operacji przetwarzania.

Jeśli i w zakresie, w jakim świadczenie jakichkolwiek usług określonych w niniejszej Umowie może być uznane za obejmujące przetwarzanie danych osobowych w imieniu Badacza przez Sharewell, zastosowanie ma Uzupełnienie do Przetwarzania Danych do niniejszego ToS. Uzupełnienie dotyczące przetwarzania danych stanowi niezbędną część niniejszego ToS.

Zgodność z dalszymi zasadami. Wszystkie operacje przetwarzania przez Badacza Dostarczonych Danych Osobowych będą również zgodne z następującymi zasadami, jeżeli i w przypadku, gdy mają one zastosowanie do działalności Badacza: (a) wszystkimi zasadami i wytycznymi Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych ("FTC") dotyczącymi zbierania, wykorzystywania lub ujawniania informacji pochodzących od lub o unikalnym użytkowniku strony internetowej, aplikacji lub strony mobilnej i/lub urządzenia związanego z takim użytkownikiem; (b) zasadami samoregulacji Digital Advertising Alliance ("DAA"), obecnie dostępnymi pod adresem http://www.aboutads. info/principles, jak każdy zestaw zasad może być zmieniany od czasu do czasu przez DAA lub jakikolwiek podmiot będący następcą DAA, a także wszystkie interpretacje Zasad Samoregulacji DAA, zarówno przez samo DAA, jak i przez Radę Biur Better Business w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności lub w inny sposób; (c) Kodeks Postępowania Network Advertising Initiative ("NAI"), obecnie dostępny pod adresem http://www. networkadvertising.org/code-enforcement/code, w brzmieniu, w jakim kodeks ten może być od czasu do czasu zmieniany przez NAI lub podmiot, który zastąpi NAI, oraz wszelkie interpretacje kodeksu postępowania NAI dokonywane przez NAI lub podmiot, który zastąpi NAI; e) zasady European Interactive Digital Alliance ("EDAA"), obecnie dostępne pod adresem http://www.edaa.eu/european-principles/, w brzmieniu, w jakim każdy zbiór zasad może być od czasu do czasu zmieniany przez EDAA lub podmiot, który zastąpi EDAA. (f) wszelkich innych właściwych kodeksów FTC, NAI lub DAA, zasad lub innych wytycznych dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych lub serwowania reklam lub innych treści ukierunkowanych w środowisku mobilnym.

Rozwiązanie

Sharewell zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w dowolnym momencie, dla wygody z 30-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku naruszenia niniejszej Umowy przez Badacza, Sharewell może natychmiast rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia.

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Stron pozostają w pełnej mocy do dnia wejścia w życie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy, stosownie do przypadku. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy: (a) Researcher zapłaci Sharewell wszelkie bezsporne Opłaty i Wydatki za Usługi dostarczone przed datą wejścia w życie jakiegokolwiek rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy; (b) Sharewell niezwłocznie dostarczy Klientowi Researcher wszystkie należne Dostawy (c) Klient Sharewell zaniecha dalszego korzystania z Usług (d) na żądanie każdej ze stron druga strona będzie zobowiązana na własny koszt zwrócić drugiej stronie wszelkie Informacje Poufne takiej strony.

Sekcje 8, 9.3, 12,13, 14, 15 i 18 obowiązują po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Niniejszym zwalniasz Sharewell z odpowiedzialności i zgadzasz się bronić przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich lub działaniami wniesionymi przeciwko Sharewell lub którejkolwiek z jej spółek macierzystych, zależnych lub stowarzyszonych, przed wszelkimi roszczeniami, działaniami, stratami, zobowiązaniami, szkodami, kosztami i wydatkami (w tym opłatami i kosztami prawnymi) wynikającymi z lub w związku z roszczeniami dotyczącymi: (a) naruszenia wszelkich gwarancji, oświadczeń, przymierzy lub umów zawartych przez Użytkownika w niniejszej Umowie; b) niewłaściwego korzystania z usługi Sharewell; c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich; oraz d) naruszenia wszystkich i wszelkich obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

Sharewell niniejszym zwalnia z odpowiedzialności i zabezpiecza użytkownika oraz zgadza się bronić przed wszelkimi roszczeniami lub działaniami osób trzecich skierowanymi przeciwko użytkownikowi lub jego spółce dominującej, zależnej lub stowarzyszonej, pracownikom, przedstawicielom, dyrektorom i urzędnikom przed wszelkimi roszczeniami, działaniami, stratami, zobowiązaniami, szkodami, kosztami i wydatkami (w tym opłatami i kosztami prawnymi) wynikającymi z lub w związku z roszczeniami dotyczącymi: (a) naruszenia wszelkich gwarancji, oświadczeń, przymierzy lub umów zawartych przez Sharewell w niniejszej Umowie; (b) naruszenia jakichkolwiek praw intelektualnych strony trzeciej; oraz (c) naruszenia wszystkich i wszelkich obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

Strona zwolniona z odpowiedzialności musi (a) niezwłocznie powiadomić stronę zwalniającą z odpowiedzialności na piśmie o każdym roszczeniu strony trzeciej (z zastrzeżeniem, że brak niezwłocznego powiadomienia nie zwalnia strony zwalniającej z odpowiedzialności, z wyjątkiem zakresu, w jakim została ona poszkodowana w wyniku takiego zaniedbania); (b) rozsądnie współpracować ze stroną zwalniającą z odpowiedzialności w obronie sprawy; oraz (c) zapewnić stronie zwalniającej z odpowiedzialności główną kontrolę nad obroną sprawy i negocjacjami w celu jej rozstrzygnięcia, na własny koszt. Strona zwolniona z odpowiedzialności może, na własny koszt, przyłączyć się do obrony z wybranym przez siebie obrońcą. Strona zwalniająca z odpowiedzialności nie może zawrzeć ugody bez uzyskania pisemnej zgody strony zwolnionej z odpowiedzialności (której nie można bezzasadnie wstrzymać).

Zastrzeżenia

Bez ograniczenia czegokolwiek innego określonego w niniejszej umowie, rozumiesz i zgadzasz się, że Sharewell dalej ogranicza swoją odpowiedzialność w związku z korzystaniem z jego właściwości, jak określono:

Właściwości Sharewell, w tym, bez ograniczeń, wszystkie treści, strona, Platforma, panel, usługa i funkcje udostępniane na lub dostęp za pośrednictwem lub wysyłane ze strony internetowej, są dostarczane "tak jak jest", "jak dostępne, " i "ze wszystkimi wadami" bez gwarancji dorozumianych lub ustawowych, w tym bez ograniczeń gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego zastosowania i nienaruszalności. Sharewell i jej spółki macierzyste, zależne i stowarzyszone nie składają żadnych oświadczeń ani gwarancji ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju (wyraźnych lub dorozumianych) dotyczących:

 • Treści Sharewell
 • Platformy i wszystkich usług świadczonych przez Sharewell
 • Usług i funkcji Sharewell udostępnionych na lub dostępnych za pośrednictwem platformy Sharewell
 • Jakichkolwiek produktów lub usług oferowanych poprzez stronę internetową lub hiperłącza do jednostek trzecich
 • Traktowania wszelkich informacji, treści, materiałów lub danych przekazywanych przez użytkowników do Nieruchomości;
 • Bezpieczeństwa związanego z przesyłaniem informacji za pośrednictwem nieruchomości lub jakiejkolwiek strony, do której prowadzą odnośniki

Sharewell buduje najlepszą usługę dla swoich użytkowników, jednak nie może zagwarantować nieprzerwanego lub bezbłędnego działania strony Sharewell, platformy, panelu, usługi i funkcji lub że wady zostaną naprawione lub że będzie wolny od wirusów. Dlatego Sharewell nie gwarantuje, że strona Sharewell, platforma, panel, usługa, funkcje w nim zawarte są lub będą nieprzerwane, wolne od błędów, dokładne, kompletne lub aktualne, że wady zostaną naprawione, lub że właściwości lub serwery, które je udostępniają są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników.

Sharewell nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnej lub internetowej (w tym w odniesieniu do prędkości lub szerokości pasma), w tym wszelkie obrażenia lub uszkodzenia urządzenia uczestnika lub innej osoby związane lub wynikające z udziału, dostępu lub pobierania jakichkolwiek materiałów w teście użytkownika Sharewell.

Sharewell dokłada wszelkich starań, aby sprawdzić treść Testów Użyteczności stworzonych przez zainteresowaną osobę/podmiot, która poleca/zleca Test Użytkownika, pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, ale nie może zagwarantować takiej zgodności i nie może ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z Usługi przez Badacza.

Sharewell nie ponosi odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za niezgodność aplikacji (gdzie platforma Sharewell jest zintegrowana), z polityką Google Android i Apple iOS lub za naruszenie przez aplikację obowiązujących przepisów. Sharewell zastrzega sobie prawo do wycofania kwestionariusza w przypadku, gdy jego treść nie jest zgodna z obowiązującym prawem lub warunkami niniejszej Umowy.

Sharewell zastrzega sobie prawo do odrzucenia Testów Użyteczności albo w fazie przeglądu lub podczas cyklu życia Testu Użyteczności, z kilku powodów, w tym, ale nie ograniczając się do niskiego wskaźnika zdarzeń, zadawania wielu pytań w jednym, zadawania uproszczonych Screenów TAK/NIE i innych. Pomyślna płatność nie gwarantuje ani zatwierdzenia testu użytkownika, ani dystrybucji testu użytkownika. Sharewell zastrzega sobie prawo do zakończenia w dowolnym momencie Testy użytkownika z niskim wskaźnikiem zdarzeń i wydać częściowy zwrot pieniędzy.

Sharewell zastrzega sobie prawo do zakończenia w dowolnym momencie korzystania z jego usług, w przypadku naruszenia niniejszej umowy, która może nakładać odpowiedzialność na Sharewell.

Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, Z WYŁĄCZENIEM NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ KTÓRĄKOLWIEK ZE STRON PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRYWATNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ ODSZKODOWAWCZYCH KAŻDEJ ZE STRON W RAMACH UMOWY I/LUB NARUSZENIA PRZEZ STRONĘ ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE POUFNOŚCI (ZWANYCH ŁĄCZNIE "WYŁĄCZONYMI SZKODAMI"): (A) ŻADNA ZE STRON NIE MOŻE BYĆ POCIĄGNIĘTA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z JEJ WYKONANIEM ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE, NAWET JEŚLI STRONA JEST ŚWIADOMA LUB POWINNA BYŁA WIEDZIEĆ, ŻE TAKIE SZKODY SĄ MOŻLIWE; ORAZ (B) MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ ZE STRON WYNIKAJĄCA Z NARUSZENIA NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIM ZWIĄZANA NIE PRZEKROCZY ŁĄCZNEJ CAŁKOWITEJ KWOTY OPŁAT UISZCZONYCH LUB NALEŻNYCH NAM OD UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO TAKIEJ USŁUGI W CIĄGU DWUNASTU (12) MIESIĘCY PRZED DATĄ POWSTANIA TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Poufność

 1. Definicje.
 2. Używane w niniejszej Umowie TOS,

(a) "Informacje poufne" oznaczają wszelkie informacje zastrzeżone, w tym informacje stron trzecich, ujawnione, w jakiejkolwiek formie materialnej lub na jakimkolwiek nośniku, drugiej stronie, niezależnie od tego, czy są one wyraźnie oznaczone jako "poufne" (lub z inną informacją o zastrzeżeniu własności, czy też nie) oraz (ii) wszelkie informacje ujawnione ustnie lub w inny sposób w formie niematerialnej przez stronę ujawniającą. Informacje poufne nie obejmują żadnej części takich informacji, która: (i) Znajduje się w domenie publicznej lub wchodzi do domeny publicznej w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszej Umowy przez Stronę Otrzymującą; (ii) Została niezależnie opracowana przez Stronę Otrzymującą bez odwołania się do Informacji Poufnych; (iii) Strona Otrzymująca uzyskuje lub jest dostępna ze źródła innego niż Strona Ujawniająca bez naruszenia przez Stronę Otrzymującą jakiejkolwiek umowy o poufności lub nieujawnianiu; obowiązującej pomiędzy Stroną Otrzymującą a tym trzecim źródłem; i/lub bez naruszenia przez to trzecie źródło jakiejkolwiek umowy o poufności lub nieujawnianiu obowiązującej pomiędzy tym trzecim źródłem a Stroną Ujawniającą; iv) jest ujawniona przez Stronę Otrzymującą za uprzednią pisemną zgodą Strony Ujawniającej. Dla jasności, Wyniki Badań (z wyłączeniem "Pochodnych ogólnych danych znakowania"), jak również wszystkie i wszelkie dane kontaktowe pracowników lub przedstawicieli Klienta Badacza dostarczone dobrowolnie przez Klienta Badacza do komunikacji handlowej, prawnej, technicznej lub innej w ramach niniejszej Umowy, będą traktowane przez Sharewell jako Informacje Poufne Klienta Badacza. (b) "Strona ujawniająca" oznacza i odnosi się do każdej strony i wszystkich jej firm stowarzyszonych, współpracowników, pracowników, urzędników, pracowników, agentów lub profesjonalnych doradców (w tym, bez ograniczeń, radców prawnych, księgowych, konsultantów, bankierów i doradców finansowych), działających w imieniu takiej strony (zwanych dalej łącznie "Przedstawicielami"), gdzie i kiedykolwiek taka strona ujawnia informacje poufne drugiej stronie. (c) "Strona Otrzymująca" odnosi się do każdej ze stron i wszystkich jej spółek stowarzyszonych, współpracowników, pracowników, urzędników, pracowników, agentów lub profesjonalnych doradców (w tym, bez ograniczeń, radców prawnych, księgowych, konsultantów, bankierów i doradców finansowych), działających w imieniu Strony Otrzymującej (zwanych dalej łącznie "Przedstawicielami"), w przypadku i kiedykolwiek strona ta otrzymuje informacje od drugiej strony.

 1. Wykorzystanie Informacji Poufnych.
 2. Informacje Poufne będą utrzymywane w ścisłej tajemnicy i bez uprzedniej pisemnej zgody nie będą, czy to ustnie, czy pisemnie, czy w jakikolwiek inny sposób, ujawniane, przekazywane lub udostępniane jakiejkolwiek innej osobie (termin "osoba/osoby" użyty w niniejszej Umowie jest interpretowany szeroko i obejmuje, bez ograniczeń, każdą korporację, spółkę, partnerstwo i osobę fizyczną), bezpośrednio lub pośrednio przez Stronę Otrzymującą lub przez jej agentów, przedstawicieli, urzędników, dyrektorów, partnerów, pracowników lub doradców (w tym, bez ograniczeń, radców prawnych, księgowych, konsultantów, bankierów i doradców finansowych), w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, i nie będą wykorzystywane przez Stronę Otrzymującą lub jej Przedstawicieli, w jakimkolwiek celu innym niż wykonanie niniejszej Umowy ("Cel"). Strona Otrzymująca ujawni Informacje Poufne tylko tym swoim dyrektorom, pracownikom lub przedstawicielom, którym znajomość Informacji Poufnych może być niezbędna do realizacji Celu. Strona Otrzymująca będzie traktować Informacje Poufne z taką samą starannością i wystarczającą ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem, jaką Strona Otrzymująca stosuje do utrzymywania swoich własnych informacji poufnych lub zastrzeżonych. Strona Otrzymująca zapewni, że każdy, komu Strona Otrzymująca ujawni informacje, będzie przestrzegał niniejszej Umowy tak, jakby był Stroną Otrzymującą i że zawrze Umowę o Poufności ze Stroną Otrzymującą (lub bezpośrednio ze Stroną Ujawniającą, jeśli ta ostatnia tego zażąda) na warunkach nie mniej ochronnych niż te zawarte w niniejszej Umowie. Każda strona i jej Przedstawiciele podejmą wszelkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie Informacje Poufne są właściwie zabezpieczone. W przypadku, gdy Strona Otrzymująca będzie zobowiązana przez prawo, Władze Publiczne lub nakaz sądowy do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych jakiejkolwiek stronie trzeciej, dołoży wszelkich starań, aby: (i) Poinformować Stronę Ujawniającą o pełnych okolicznościach ujawnienia oraz o Informacjach Poufnych, które mają być ujawnione (ii) Przeprowadzić konsultacje ze Stroną Ujawniającą w celu podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu uniknięcia lub ograniczenia ujawnienia oraz podjęcia tych kroków, w przypadku gdy nie spowodowałyby one znaczących negatywnych konsekwencji dla Strony Ujawniającej (iii) Uzyskać zapewnienia dotyczące poufności od podmiotu, któremu informacje mają być ujawnione (iv) Ograniczyć ujawnienie i dostarczyć jedynie absolutnie niezbędne Informacje Poufne zgodnie z żądaniem Właściwych Organów, pod warunkiem jednak, że każda taka ujawniona informacja będzie nadal podlegać niniejszej Umowie o poufności.
 1. Czas trwania zachowania poufności
 2. Zobowiązania Stron do zachowania poufności zgodnie z niniejszym Punktem 14 będą obowiązywać przez 5 lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, że zobowiązania do zachowania poufności w odniesieniu do Informacji Poufnych stanowiących tajemnicę handlową będą obowiązywać tak długo, jak długo takie Informacje Poufne będą kwalifikować się do ochrony jako tajemnica handlowa.

Prawa własności intelektualnej

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zawartość właściwości, w tym bez ograniczeń, prace autorskie i wszystkie prawa własności intelektualnej (w tym prawa własności przemysłowej), takie jak oprogramowanie, logo, znaki towarowe, nazwy domen, projekty, grafiki, obrazy, zdjęcia, teksty, biuletyny, itp. oraz wszelkie materiały autorskie i wszystkie inne prawa własności intelektualnej i / lub materiałów związanych z właściwościami (zbiorczo "Zawartość") są wyłączną własnością Sharewell. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, żadne prawa w lub do treści i / lub właściwości są przyznawane użytkownikowi.

Zachowanie poufności testów użytkownika

Sharewell rozumie, że rozpowszechniane Testy Użytkownika mogą zawierać wrażliwe lub poufne informacje dotyczące działalności i operacji Badacza (np. wprowadzenie nowego produktu, strategie marketingowe itp., ponieważ takie informacje mogą zostać ujawnione bezpośrednio lub pośrednio poprzez treść określonego Testu Użytkownika), których Badacz nie chce upubliczniać lub udostępniać konkurentom. Sharewell nie może zagwarantować, że Testerzy będą traktować takie informacje jako poufne i że zaprzestaną ich ujawniania lub powielania. Dlatego w przypadku, gdy Test Użytkownika zawiera informacje poufne, które chcesz chronić, radzimy odpowiednio opracować Testy Użytkownika. Poniżej przedstawiamy kilka orientacyjnych kroków, które możesz podjąć, aby zmniejszyć powyższe ryzyko:

(a) Można rozważyć nieużywanie żadnego znaku, nazwy, logo lub innego znaku, który może identyfikować Firmę,

(b) Możesz użyć alternatywnej nazwy testu dla produktu związanego z Twoim testem użytkownika.

Proszę zauważyć, że doświadczenie pokazało, że "powiadomienia o poufności" przedstawiane Testerowi na koniec Testów Użytkownika mają zwykle odwrotny skutek od oczekiwanego, ponieważ Testerzy wydają się dzielić informacjami oznaczonymi jako "poufne", częściej niż robią to z informacjami, które nie są bezpośrednio identyfikowane jako poufne lub wrażliwe.