Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja w dniu 10 stycznia 2022 roku

Dane użytkownika i informacje, które gromadzimy i przetwarzamy

1.1 Metadane testera
Dane otrzymywane automatycznie przez Sharewell, gdy użytkownik łączy się z Testem Użyteczności, z którym współdziała oprogramowanie Sharewell ("metadane Testera"):

  • Opis urządzenia
  • System operacyjny i jego wersja
  • Rozmiar ekranu
  • Producent urządzenia
  • Język urządzenia
  • Dokładny czas komunikacji z serwerem
  • Adres IP użytkownika (pobierany podczas łączenia się z serwerem)
  • Dalsze informacje o położeniu (szerokość, długość, dokładność, wysokość itp.)

Wszystkie takie dane otrzymane automatycznie przez Sharewell nie zawierają danych, które są w stanie doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej.

Wszystkie te dane są całkowicie anonimowe.

Wyżej wymienione dane są gromadzone przez Sharewell na podstawie Twojego pozwolenia i zgody, która została już udzielona przez Ciebie poprzez zaakceptowanie warunków aplikacji/polityki prywatności dostarczonej przez wydawcę lub właściciela aplikacji z obsługą Sharewell. Zgodnie z warunkami korzystania z aplikacji z funkcją Sharewell/polityką prywatności wydawca aplikacji/wyszukiwacz poinformował Cię i poprosił o zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie wyżej wymienionych danych przez takie strony trzecie (w tym Sharewell), z którymi aplikacja zdecydowała się współpracować. Należy pamiętać, że w odniesieniu do gromadzenia (dokładnych) danych lokalizacyjnych Sharewell gromadzi takie dane tylko wtedy, gdy akceptując warunki użytkowania wydawcy aplikacji, wyrazili Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez wydawcę aplikacji Państwa danych geolokalizacyjnych. Jeśli zablokowałeś zbieranie takich danych przez wydawcę aplikacji, Sharewell nie będzie w stanie zbierać ani przetwarzać żadnych dokładnych danych lokalizacyjnych użytkownika. Automatycznie otrzymane dane/informacje, jak opisano powyżej, są gromadzone i przechowywane przez Sharewell w celu umożliwienia Sharewell rozeznania, czy użytkownik kwalifikuje się do oferty Testu Użyteczności. Wyżej wymienione "metadane odpowiedzi" są gromadzone, przechowywane, wykorzystywane i przetwarzane przez Sharewell, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki.

Jeśli użytkownik, który zostanie wybrany do udziału w Teście Użyteczności wybiera opcję, aby nie uczestniczyć lub odmawia akceptacji tej polityki, Sharewell nie będzie kontynuować dalszego gromadzenia danych użytkownika, ale może w każdym czasie korzystać i przetwarzać już zebrane metadane.

Akceptując niniejszy dokument dotyczący polityki prywatności, po raz kolejny udzielasz Sharewell zgody na przetwarzanie danych opisanych powyżej (w tym ewentualnych danych dotyczących dokładnej lokalizacji, jeśli są dostępne), zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności. Bez uszczerbku dla powyższego, niniejszym, po raz kolejny, wyraźnie udzielają Państwo wyraźnej zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Sharewell informacji o urządzeniu, takich jak identyfikator reklamowy/identyfikator reklamowy oraz, jeśli ma to zastosowanie lub jest dostępne, lub inne identyfikatory urządzenia (jak opisano powyżej). Niniejszym wyrażają Państwo wyraźną zgodę na połączenie Państwa Identyfikatora reklamowego z poprzednim Identyfikatorem lub danymi z niego pochodzącymi. Ponadto udzielają Państwo Sharewell wyraźnej zgody na powiązanie wszystkich danych i informacji, które Sharewell zbiera, przechowuje i przetwarza, z każdym zebranym, przechowywanym i przetwarzanym trwałym identyfikatorem reklamowym.

Dane otrzymane przez Sharewell, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, z którą oprogramowanie Sharewell współdziała poprzez umieszczenie pliku cookie Sharewell.

Kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową, która współpracuje z Sharewell, Sharewell umieszcza i wykorzystuje plik cookie w celu uzyskania informacji o odwiedzającym dotyczących jego ewentualnego zakwalifikowania się do udziału w przetargu User Test. Należy pamiętać, że zgodnie z warunkami i zasadami Sharewell/polityką prywatności, w przypadku właścicieli stron internetowych, właściciel strony internetowej poinformował już użytkownika i poprosił go o zgodę na umieszczenie i korzystanie z pliku cookie Sharewell spośród innych możliwych plików cookie należących do pierwszej strony lub osób trzecich, z których korzysta dana strona internetowa.

Akceptując niniejszy dokument polityki prywatności, po raz kolejny dajesz Sharewell zgodę na przetwarzanie danych zebranych w sposób opisany powyżej, zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności. Jesteś również poinformowany, że możesz w każdej chwili wyłączyć pliki cookie stron trzecich poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki tak, aby pliki cookie stron trzecich były wyłączone.

1.2 Dane zebrane w procesie testowania przez użytkowników (dane dotyczące treści)
Sharewell gromadzi i przetwarza Dane, które składają się z działań Testera na symulowanej aplikacji przedstawionej przez Sharewell Testerowi decydującemu się na udział w Teście Użytkownika. W każdym przypadku, gdy Tester zdecyduje się na udział w oferowanym Teście Użytkownika, wszystkie parametry działań Testerów w środowisku symulacji aplikacji, tj. współrzędne ekranu i odstępy czasowe kliknięć, podwójnych kliknięć, stuknięć, podwójnych stuknięć, machnięć, slajdów itp. są gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez Sharewell zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności. Te dane zebrane w procesie testowania użytkownika będą powiązane z wyżej wymienionymi meta danymi testera/cookie zebranymi danymi.

1.3 Dane dobrowolnie przekazane przez testera
Sharewell również gromadzi i przetwarza dane:

  • Dane demograficzne, które tester jest opcjonalnie proszony o podanie (takie jak płeć testera, grupa wiekowa, zainteresowania itp.), które są przetwarzane i przechowywane przez Sharewell w celu utworzenia ukierunkowanych grup odbiorców dla kolejnych Testów Użytkownika.
  • Bezpośrednie Dane Osobowe (takie jak imię i nazwisko Testera, adres e-mail itp.), które Tester dobrowolnie zgadza się przesłać Badaczowi za pośrednictwem Sharewell z dowolnego powodu, np. w celu wzięcia udziału w konkursach z nagrodami lub w innych celach kontaktowych lub promocyjnych, o których Sharewell poinformuje Cię, gdy zostaniesz poproszony o podanie takich danych.

Akceptując niniejszy dokument polityki prywatności, ponownie dajesz Sharewell zgodę na przetwarzanie danych zebranych w sposób opisany powyżej, zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności.

Jak wykorzystujemy dane

Sharewell zbiera, przetwarza i analizuje dane oraz dostarcza swoim klientom, Badaczom, wykresy statystyczne, dane, informacje i narzędzia/opcje do dalszej analizy, związane z wynikami testu użytkownika. Korelacja / asocjacja wszystkich danych i informacji otrzymanych / wykształconych przez Sharewell podczas procesu User Test i wszystkich procesów przed User Test / po User Test, są również prowadzone w celu Sharewell, aby być w stanie świadczyć usługi dla swoich klientów. Sharewell może w każdej chwili skorelować lub powiązać zebrane metadane Testera i zebrane dane treści z danymi dobrowolnie przekazanymi przez Testera, z wyjątkiem Bezpośrednich Danych Osobowych, opisanych w sekcji c2, których Sharewell nigdy nie skoreluje z żadnymi innymi danymi. Bezpośrednie dane osobowe będą przechowywane i wysyłane do Badacza wyłącznie w celu przeprowadzenia losowania Nagrody.

Ponadto wszystkie dane gromadzone i przetwarzane przez Sharewell, w dowolny sposób i w dowolnej formie, w tym metadane Testera, wszystkie dane treści, dobrowolnie przesłane dane i wszystkie dalsze analizy odnoszące się do Testu Użytkownika są i pozostają przez cały czas materiałem zastrzeżonym Sharewell i są zawarte w zastrzeżonych bazach danych Sharewell.

Należy również pamiętać, że:

Możemy ujawnić dane zebrane przez nas (w tym bezpośrednie dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail itp., które użytkownik wysyła do Sharewell w celu udziału w konkursach), jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do przestrzegania prawa stanowego i federalnego w odpowiedzi na nakaz sądowy, sądowe lub inne rządowe wezwanie lub nakaz, lub w inny sposób współpracować z działalnością organów ścigania lub innych procesów prawnych. Zastrzegamy sobie również prawo do ujawnienia danych zebranych przez nas, jak uważamy, w dobrej wierze, jest właściwe lub niezbędne do podjęcia środków ostrożności przed odpowiedzialnością; w celu ochrony Sharewell i innych przed oszustwem, nadużyciem lub bezprawnym użyciem lub działalnością; do zbadania i obrony przed wszelkimi roszczeniami lub zarzutami; do pomocy organom ścigania; do ochrony bezpieczeństwa lub integralności Usługi i naszej innej własności; lub do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa nas, naszych użytkowników, lub innych osób lub podmiotów.

Wreszcie, używamy komercyjnie uzasadnionych fizycznych, zarządczych i technicznych zabezpieczeń w celu zachowania integralności i bezpieczeństwa danych osobowych. Wszystkie dane i odpowiedzi są przesyłane przez HTTPS/SSL bezpiecznych kanałów w celu zapewnienia bezpiecznej wymiany danych między urządzeniami użytkowników i serwerów Sharewell. Nie możemy jednak zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa wszelkich informacji, które przesyłasz do nas, a robisz to na własne ryzyko. Po otrzymaniu transmisji danych osobowych, podejmujemy komercyjnie uzasadnione wysiłki w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów. Należy jednak pamiętać, że nie stanowi to gwarancji, że takie dane osobowe nie mogą być dostępne, ujawnione, zmienione lub zniszczone w wyniku naruszenia któregokolwiek z naszych zabezpieczeń fizycznych, technicznych lub zarządczych. Jeśli dowiemy się o naruszeniu systemów bezpieczeństwa, możemy spróbować powiadomić Cię drogą elektroniczną, abyś mógł podjąć odpowiednie kroki ochronne. Możemy zamieścić zawiadomienie za pośrednictwem Serwisu, jeśli dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa.

Sharewell może przez cały czas używać, przenosić, przetwarzać, rozwijać i wykorzystywać według własnego uznania wszystkie elementy, dane lub treści zawarte w takich Sharewell Databases do wszelkich celów prawnych, handlowych lub innych.

Sharewell nie zbiera i nie udostępnia żadnemu podmiotowi żadnych danych wrażliwych lub "specjalnych kategorii danych", w tym między innymi numerów kont finansowych, numerów ubezpieczenia społecznego, recept farmaceutycznych lub dokumentacji medycznej.

Odbiorcy danych osobowych

Sharewell jest głównym odbiorcą danych, a Sharewell może udostępniać, przekazywać lub licencjonować, w całości lub w części elementy takich danych osobom trzecim, takim jak nasi klienci-badacze, wydawcy aplikacji lub inni klienci Sharewell (zwani łącznie "Klientami"). Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na zgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych przez naszych Klientów, z którymi dzielimy się takimi danymi.

Od naszych klientów wymagamy przestrzegania RODOi/lub Tarczy Prywatności UE-USA/SWISS-USA w odniesieniu do przetwarzania przez nich Państwa danych.

Sharewell jest firmą z siedzibą w Estonii, dlatego rozumiesz i wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez nas w Estonii. Możemy również od czasu do czasu przekazywać Twoje dane osobowe do innych krajów poza Estonią i udostępniać je naszym rodzicom, spółkom zależnym, stowarzyszonym i zewnętrznym dostawcom usług na arenie międzynarodowej. Będziemy chronić Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, niezależnie od miejsca ich przetwarzania.

Sharewell może udostępniać, przekazywać lub licencjonować takie dane firmom marketingowym, reklamodawcom lub innym firmom obsługującym reklamy, które mogą wykorzystywać (lub dalej sublicencjonować) dane w celu obsługi reklam.

Sharewell sam nie gromadzi (i nie pozwala osobom trzecim na bezpośrednie gromadzenie np. za pośrednictwem plików cookie innych firm), danych użytkownika multi-site lub cross-app poprzez działanie platformy Sharewell. Sharewell może jednak udostępniać lub licencjonować dane zebrane przez Sharewell podmiotom trzecim, które po otrzymaniu danych Sharewell mogą samodzielnie powiązać je z innymi danymi (w tym danymi multi-site lub danymi cross-app) wcześniej przez nie zebranymi/własnymi lub licencjonowanymi im przez inne (niepowiązane z Sharewell i nie-Sharewell) źródła. Takie podmioty zewnętrzne, w zależności od zakresu ich działalności, mogą angażować się w internetową reklamę behawioralną i reklamę opartą na zainteresowaniach, pozwalając reklamodawcom na wnioskowanie o zainteresowaniach i serwowanie reklam użytkownikom w oparciu o ich aktywność i lokalizację w czasie. W przypadku przekazywania lub licencjonowania danych zebranych przez Sharewell do wyżej wymienionych podmiotów (chociaż takie przekazywane/licencjonowane dane same w sobie nie obejmują żadnych danych cross-app lub multi-site) wymagamy od klientów, aby byli zgodni: z DAA (Digital Advertising Alliance), które można znaleźć na stronie http://www.aboutads. info/ (każdy zestaw zasad może być od czasu do czasu zmieniany przez DAA lub jakikolwiek podmiot będący następcą DAA, a także wszystkie interpretacje Zasad Samoregulacji DAA, zarówno przez samo DAA, jak i przez Council of Better Business Bureaus w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności lub w inny sposób); z zasadami samoregulacji NAI, które można znaleźć na stronie http://www.networkadvertising. org/ (kodeks ten może być od czasu do czasu zmieniany przez NAI lub jakikolwiek podmiot będący jego następcą, a także wszelkie interpretacje kodeksu postępowania NAI przez samo NAI lub jakikolwiek podmiot będący jego następcą); zasady European Interactive Digital Alliance ("EDAA"), obecnie dostępne pod adresem (http://www.edaa. eu/european-principles/), jak każdy zestaw zasad może być od czasu do czasu zmieniany przez EDAA lub podmiot będący następcą EDAA; wszelkie inne właściwe kodeksy, zasady lub inne wytyczne FTC, NAI lub DAA dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych lub wyświetlania reklam lub innych treści ukierunkowanych na użytkownika w środowisku mobilnym; wszelkie zasady i wytyczne Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych ("FTC") dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania informacji pochodzących od lub dotyczących pojedynczego użytkownika witryny internetowej, aplikacji lub mobilnej witryny internetowej i/lub urządzenia związanego z takim użytkownikiem.

Należy również pamiętać, że:

Możemy współpracować z zewnętrznymi dostawcami usług w celu zapewnienia usług konserwacji, analizy danych, hostingu usług i innych usług dla nas. Te strony trzecie mogą mieć dostęp do lub przetwarzać dane/informacje zgromadzone przez nas w ramach świadczenia nam swoich zakontraktowanych usług. Sharewell przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych i współpracuje z wiarygodnymi dostawcami usług hostingu w chmurze. Sharewell współpracuje z takimi dostawcami usług hostingowych w chmurze, którzy są zlokalizowani w UE (a zatem są zobowiązani do przestrzegania wszystkich przepisów i regulacji UE dotyczących ochrony danych) lub mogą być zlokalizowani w USA. W tym drugim przypadku dostawcy usług hostingowych w chmurze zlokalizowani w USA są wybierani przez Sharewell, na podstawie tego, że dostawcy amerykańscy są certyfikowanymi członkami firm U.S.S. - EU Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list ).

Możemy ujawnić dane zebrane przez nas (w tym bezpośrednie dane osobowe, takie jak adres e-mail itp., które użytkownik wysyła do Sharewell w celu udziału w konkursach), jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do przestrzegania prawa stanowego i federalnego w odpowiedzi na nakaz sądowy, sądowe lub inne rządowe wezwanie lub nakaz, lub w inny sposób współpracować z działalnością organów ścigania lub innych procesów prawnych. Zastrzegamy sobie również prawo do ujawnienia danych zebranych przez nas, jak uważamy, w dobrej wierze, jest właściwe lub niezbędne do podjęcia środków ostrożności przed odpowiedzialnością; w celu ochrony Sharewell i innych przed oszustwem, nadużyciem lub bezprawnym użyciem lub działalnością; do zbadania i obrony przed wszelkimi roszczeniami lub zarzutami; do pomocy organom ścigania; do ochrony bezpieczeństwa lub integralności Usługi i naszej innej własności; lub do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa nas, naszych użytkowników, lub innych osób lub podmiotów.

Wszystkie przekazane nam dane wykorzystujemy wyłącznie do celów, dla których zostały nam one przekazane zgodnie z niniejszą Umową o warunkach świadczenia usług i Polityką prywatności oraz gwarantujemy, że wszystkie operacje przetwarzania, w które się angażujemy, będą zgodne z prawem i postanowieniami RODO. W szczególności, biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i dotkliwości dla praw i wolności osób fizycznych, wdrożyliśmy, z założenia i domyślnie, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić i móc wykazać, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z RODO.

Od wszystkich stron trzecich, którym udostępniamy Państwa dane, wymagamy zgody i gwarancji, że wszystkie operacje przetwarzania, w które się zaangażują, będą zgodne z prawem i z przepisami RODO (nawet jeśli nie mają one zastosowania bezpośrednio na mocy prawa do ich działalności) i/lub Tarczy Prywatności UE-USA/Szwajcaria-USA oraz wszelkich innych przepisów dotyczących ochrony danych, które mogą mieć zastosowanie do ich działalności. Wymagamy również, aby zapewnili oni, w szczególności w zakresie wiedzy eksperckiej, wiarygodności i zasobów, wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO (nawet jeśli prawo nie ma bezpośredniego zastosowania do ich działalności) i/lub Tarczy Prywatności UE-USA/SWISS-USA oraz zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą.

Wreszcie, używamy komercyjnie uzasadnionych zabezpieczeń fizycznych, zarządczych i technicznych w celu zachowania integralności i bezpieczeństwa danych osobowych. Wszystkie dane i odpowiedzi są przekazywane za pośrednictwem bezpiecznych kanałów HTTPS/SSL w celu zapewnienia bezpiecznej wymiany danych między urządzeniami użytkowników a serwerami Sharewell. Nie możemy jednak zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa wszelkich informacji, które przesyłasz do nas, a robisz to na własne ryzyko. Po otrzymaniu transmisji danych osobowych, podejmujemy komercyjnie uzasadnione wysiłki w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów. Należy jednak pamiętać, że nie stanowi to gwarancji, że takie dane osobowe nie mogą być dostępne, ujawnione, zmienione lub zniszczone w wyniku naruszenia któregokolwiek z naszych zabezpieczeń fizycznych, technicznych lub zarządczych. Jeśli dowiemy się o naruszeniu systemów bezpieczeństwa, postaramy się powiadomić Cię drogą elektroniczną, abyś mógł podjąć odpowiednie kroki ochronne. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa zamieścimy w Serwisie stosowną informację, a o naruszeniu danych osobowych powiadomimy organ nadzorczy bez zbędnej zwłoki, a jeśli to możliwe, nie później niż w ciągu 72 godzin od powzięcia o nim wiadomości, w przypadku gdy naruszenie danych osobowych może spowodować zagrożenie dla praw i wolności osób fizycznych.

Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych / polityki prywatności

Sharewell jest zgodny z GDPR. Sharewell podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia zgodności z COPPA i ochrony praw i bezpieczeństwa osób niepełnoletnich. Przez osoby niepełnoletnie rozumiemy osoby poniżej wieku pełnoletności w ich miejscu zamieszkania. Dokładamy starań, aby wykluczyć osoby niepełnoletnie z jakiegokolwiek gromadzenia danych i dlatego bez uprzedzenia usuwamy wszelkie informacje i dane, które zwróciły naszą uwagę, a które dotyczą osób niepełnoletnich.

4.1 RODO
Sharewell przetwarza Dane Osobowe zgodnie z wymogami RODO mającymi bezpośrednie zastosowanie do świadczenia usług przez Sharewell, które weszły w życie z dniem 01.05.2020 r. W szczególności Sharewell przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z zasadami ochrony danych RODO i przepisami RODO dotyczącymi ochrony danych. Sharewell wdraża również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz wykazuje zgodność i zapewnia, że zarówno przy planowaniu, jak i realizacji czynności przetwarzania uwzględniane i wdrażane są zasady ochrony danych oraz odpowiednie zabezpieczenia (data protection by design and default).

4.2 Twoje prawa do prywatności
Jako podmiot danych, którego dane są gromadzone i przetwarzane przez Sharewell, informujemy, że przysługują Państwu prawa przewidziane w GDPR, a w szczególności mają Państwo (a) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie i bez szkody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem, poprzez powiadomienie nas o takim wycofaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej z tematem "Wycofanie zgody na przetwarzanie danych" na następujący adres e-mail info@sharewell.eu; (b) prawo do żądania od Sharewell dostępu i sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych; (c) prawo do otrzymania powiadomienia dotyczącego sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, które ma miejsce w następstwie Państwa żądania; (d) prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne dotyczące Państwa lub w podobny sposób znacząco na Państwa wpływa, oraz (e) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

4.3 Dane kontaktowe / Przedstawiciel w UE / Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki, Państwa danych osobowych, naszych praktyk w zakresie ujawniania informacji stronom trzecim lub wyboru sposobu wyrażenia zgody prosimy kierować na adres e-mail: info@sharewell.eu.

Sharewell wyznacza jako swojego przedstawiciela w UE, który działa w imieniu Sharewell i do którego może się zwrócić każdy organ nadzorczy oraz który może być przedmiotem postępowania egzekucyjnego w przypadku nieprzestrzegania RODO przez Sharewell, pana Stena Kreisberga, z którym można się skontaktować pod następującym adresem: sten.kreisberg@sharewell.eu. Sharewell pozostaje w pełni odpowiedzialny na mocy RODO. Sharewell wyznacza na inspektora ochrony danych Igora Murujeva, z którym można się skontaktować pod następującym adresem: igor.murujev@sharewell.eu.

Prawo właściwe i pozostałe

Niniejsza Umowa i jej interpretacja podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem estońskim, a strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów miasta Ateny. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy.

Zmiany i uaktualnienia niniejszej Polityki

Sharewell zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy lub zmienić lub zakończyć swoje usługi w dowolnym momencie według własnego uznania. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że będzie regularnie przeglądać obecną Umowę. Jeśli zdecydujesz się kontynuować korzystanie z usług Sharewell po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych warunkach, będzie to oznaczało, że w pełni i bezwarunkowo zaakceptowałeś wyżej wymienione zmiany w niniejszej Umowie.